Speciale projecten

Vanuit de sterke innovatie gedachte komt Innovium tot speciale projecten van waaruit nieuwe methodieken getoetst worden om daarna breder te worden ingezet danwel besluitvorming te beïnvloeden voor de sociale zekerheid van de toekomst.

Project met dove jongeren:
Innovium is betrokken bij de realisatie van een aantal timmerfabrieken waarin dove jongeren worden geplaatst. De vraag van deze landelijk opererende werkgever is leidend bij het zoeken naar de juiste match en competenties bij de dove jongeren.

Nieuwe vorm van Jobcoaching:
Innovium voert een aantal Pilots uit waarin de begeleiding van Wajongers gezamenlijk wordt uitgevoerd met de werkgever.

Begeleiding voor ex-gedetineerden:
Innovium werkt samen met gemeentes, UWV, Veiligheidshuizen en de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) om (ex) gedetineerden na detentie terug te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dat dit niet eenvoudig is om deze kandidaten naar werk te begeleiden blijkt in de praktijk bijvoorbeeld door het niet kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Toch lukt het voor een deel van deze populatie om echt nieuwe stappen naar werk te zetten. Wat vooral zeer goed geslaagd is, is het terug dringen van recidive van gemiddeld 60% naar 20%. Immers na een nieuw delict is een stap naar werk nog verder weg.

Samenwerking Woning Corporatie en werkgevers:
In Limburg wordt samengewerkt met de Woning Corporatie Wonen Limburg, werkgevers en Innovium in het project Go4it. Binnen dit project worden kansarme jongeren begeleid naar werk of school. Werkgevers bieden vanuit hun Social Return verantwoordelijkheid ondersteuning, een werkmeester van Wonen Limburg begeleidt de jongeren inhoudelijk en Innovium zorgt voor de begeleiding in het sociale veld, de sociale- en werknemersvaardigheden, gedragsaspecten en communicatieve vaardigheden. Het Go4it project is de afgelopen 3 jaar zeer succesvol in Limburg.