Algemeen

Innovium heeft verschillende innovatieve programma’s vol vernieuwing.
Innovium heeft hierin kennis en expertise opgebouwd in samenspraak met wetenschappelijk ontwikkelde inzichten die in de praktijk hun waarde hebben bewezen.

In haar programma’s is Innovium voortdurend op zoek naar dié interventies waardoor onze klanten net die stap verder kunnen doen waardoor maatschappelijke participatie of werk bereikt kan worden.

Innovatie is het uitgangspunt
Bij Innovium begint alles met Innovatie!
Innovium heeft verschillende concepten ontwikkeld die inmiddels door UWV, Gemeentes, werkgevers, vakbonden en branche organisaties die het predikaat Innovatieve Dienstverlening hebben gekregen.
Ook heeft Innovium verschillende Pilots uitgevoerd die tot op het niveau van de 2e kamer werden besproken en effect hebben gehad op de politieke koers van onderdelen van de sociale zekerheid.
Innovium heeft nauwe contacten met onder meer de Erasmus Universiteit te Rotterdam voor de wetenschappelijk validatie op onderdelen van de programma’s.
Onderdelen van de programma´s in Nederland worden ook in het buitenland toegepast. Innovium is oprichter van Job Realisation South Africa. In Zuid Afrika worden deze onderdelen toegepast om kansloze jongeren uit Townships aan een baan te helpen. In de periode van mei 2009 tot juli 2012 zijn 682 jongeren door Job Realisation aan een baan geholpen.

Verschillende soorten kandidaten
De aanpak van Innovium is erop gericht om Wajongers, jongeren en ouderen die onder de Participatiewet vallen, ouderen met bijvoorbeeld WIA/WAO en ZW klanten te helpen om werk te vinden. Innovium biedt hulp om een om een duurzame arbeidsplaats te krijgen en hierdoor een betekenisvol bestaan kunnen opbouwen. Mede hierdoor behoeft er minder een beroep te worden gedaan op de uitkeringen en ontstaat er grote schadelastbeperking. Voorts biedt Innovium door middel van Jobcoaching begeleiding voor de jongeren en ouderen op de werkplek.
De kandidaten die door Innovium worden geholpen komen bij Innovium via het Praktijkonderwijs, het Speciaal onderwijs, UWV, Gemeentes, verzekeraars en individuele vragen van werkgevers.

De start
De start van de aanpak van Innovium ligt aan de werkgeverszijde. Alleen vanuit een maximale helderheid wat er aan werkgeverszijde voor mogelijkheden liggen kunnen de kandidaten goed worden geholpen.
Vanuit deze helderheid kijken wij welke kandidaten specifiek qua mogelijkheden en competenties passen bij de vraag van de werkgevers. Door op deze wijze te werken ontstaat de best mogelijke passendheid tussen het werk bij de werkgevers en de kandidaten.

Werkgevers
Innovium streeft ernaar om met werkgevers, werkgeversarrangementen aan te gaan en zodoende kandidaten te laten instromen in duurzame arbeid. Hierbij staan de gevraagde competenties van de werkgevers centraal en waar mogelijk worden deze in overleg met de werkgevers aangepast om de instroom van kandidaten extra te bevorderen.
Werkgevers in Nederland zijn soms terughoudend om bijvoorbeeld kandidaten met een arbeidshandicap of zij die een andere afstand tot de arbeidsmarkt hebben in dienst te nemen. Onzekerheid omtrent de passendheid van de kandidaat binnen het bedrijf, de begeleiding en de administratieve lasten die worden ervaren zijn hier oorzaken van. Ook de veelheid en complexiteit aan regelingen maken het voor werkgevers onoverzichtelijk en lastig om over te gaan tot het werken met deze mogelijke werknemers.

Vragen rond Social Return en Garantiebanen van werkgevers worden door Innovium begeleid om deze thema’s goed in te passen in de bedrijfsvoering.

Risico’s wegnemen

Directe plaatsing bij werkgevers heeft altijd de voorkeur!

Echter, er kunnen ook redenen zijn waarom een werkgever liever niet direct iemand zelf in dienst wil nemen maar liever eerst op detacheringsbasis wil starten. Bijvoorbeeld om juridisch risico´s te beperken of optimaal gebruik te kunnen maken van subsidieregelingen. Detachering vindt plaats via de samenwerkende partner FlexPay.
Detacheren kan dan ook helpen om tijdelijk wat langer kennis te maken met een nieuwe werknemer voordat de werkgever de werknemer zelf in dienst neemt.