Privacyreglement Innovium BV
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hanteert Innovium BV het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd zoals het recht van kennisneming van de opname van gegevens, het recht om deze opgenomen gegevens in te zien, het recht om deze gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Artikel 1

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. Van onze medewerkers verwachten wij zorgvuldige omgang met uw gegevens.

Artikel 2

Onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Artikel 3

De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. Inzage van uw gegevens wordt mogelijk gemaakt op het kantoor van Innovium BV. U kunt hierover contact opnemen met uw jobcoach.

Artikel 4

Innovium BV zal uw gegevens nooit aan derden ter inzage geven of mondeling verstrekken zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 5

Innovium BV zal geen informatie over u opvragen zonder uw schriftelijke toestemming.

Artikel 6

Gegevens van u worden gedurende de wettelijk vastgelegde termijn van 10 jaar bewaard. De gegevens worden zowel in een dossier als ook in een database opgeslagen.

Artikel 7

De verwerking en de opslag van u gegevens vindt plaats in een beschermde omgeving. Een goed beveiligde database maakt toegang voor onbevoegden niet mogelijk.

Artikel 8

Bij klachten over de omgang met uw gegevens kunt u zich richten tot de directie van Innovium BV.

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd te Roosendaal, december 2020

Avni Turgut

Directeur Innovium BV