Regelingen

Er bestaan voor werkgevers verschillende regelingen op het gebied van premie, risico’s en subsidies. Gegeven de veelheid en complexiteit is dit voor werkgevers niet eenvoudig te hanteren.

Innovium zal voor werkgever alle bestaande regelingen uitvoeren waardoor  de werkgever  hier geen omkijken naar heeft. Dit neemt veel administratieve druk weg en zorgt ervoor dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden.
Hieronder treft u een aantal mogelijkheden aan.

Mobiliteitsbonus/Premiekorting

De premiekorting jongere werknemers is per 1-1-2016 gestopt voor nieuwe werknemers.

Tot 1-1-2016 gelden de volgende premiekortingen voor arbeidsgehandicapte werknemers:

Bij het in dienst nemen van een werknemer met een beperking geldt een premiekorting van € 7.000,- per jaar op basis van een 36-urige werkweek. Werkt de werknemer minder, dan moet de premiekorting evenredig worden aangepast. Gaat het om een werknemer met een Wajong met loondispensatie, dan bedraagt de premiekorting max. € 3.500 per jaar. Deze korting geldt voor de duur van het dienstverband met een maximum van 3 jaar.
Per 1-1-2016 wordt de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers voor de gehele doelgroep Banenafspraak geharmoniseerd en vastgesteld op maximaal € 2.000,- per jaar bij een 36-urige werkweek voor maximaal 3 jaar. Dit zijn:
· werknemers die door de gemeente moeten worden ondersteund bij het vinden van werk, die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en opgenomen zijn in het doelgroepregister;
· werknemers met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekende) of ID-baan (In- en doorstroombaan);
· werknemers met een Wet Wajong-uitkering en arbeidsvermogen;
· werknemers met een WSW-indicatie.
(Voor de laatste 2 groepen werknemers gold al recht op de premiekorting.)
Voor de gewijzigde premiekorting voor de doelgroep Banenafspraak geldt geen overgangsrecht. Ook voor bestaande werknemers met bijvoorbeeld een Wajong-status die al in dienst zijn, gaat de premiekorting per 1-1-2016 omlaag naar maximaal € 2.000,- per jaar.
Per 1-1-2016 is het wel mogelijk om de hoge premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers of oudere werknemers van maximaal € 7.000,- te combineren met de loonkostensubsidie van de gemeente op grond van de Participatiewet voor werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, maar die niet opgenomen zijn in het doelgroepregister.
Rekenvoorbeeld:
Concreet betekent dit het volgende wanneer een intermediair de premiekorting heeft verwerkt in het tarief:
In geval van een werknemer waar loondispensatie voor geldt, kan de intermediair tot 1-1-2016 een bedrag van € 1,87 per uur in mindering brengen op het tarief (€ 3.500,- / 52 weken / 36 uur) als zij het volledige voordeel aan de inlener willen geven. Als er geen loondispensatie werd toegepast, kan een bedrag van € 3,74 per uur (€ 7.000 / 52 weken / 36 uur) in mindering worden gebracht op het tarief.
Vanaf 1-1-2016 is de premiekorting arbeidsgehandicapten maximaal € 2.000 per jaar voor de doelgroep Banenafspraak en kan de intermediair maximaal € 1,07 per uur in mindering brengen. (€ 2.000,- / 52 weken / 36 uur). Bij een 40 urige werkweek geldt € 2.000,- / 52 weken / 40 = € 0,96 per uur

Tot 1 januari 2016 kregen werkgevers die een Wajonger in dienst neemt voor 36 uur per week een premiekorting die kon oplopen tot € 7.000,- (maar kon nooit meer zijn dan het bedrag dat de werkgever aan premies betaalde). Deze regeling is op 1 juli 2014 ingegaan en staat vermeld in het Handboek Loonheffing (hoofdstuk 5).

Per 1 januari 2016 is deze regeling voor de gehele Banenafspraak geharmoniseerd en is de premiekorting vastgesteld op maximaal € 2.000,- per jaar voor maximaal 3 jaar.

Loondispensatie/Minder loon betalen (Wajong)

Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Presteert een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn of haar arbeidshandicap minder dan uw andere werknemers? Dan mag u als werkgever tijdelijk minder dan het minimumloon betalen aan deze werknemer. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers. Deze regeling geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar.

Aanvraag loondispensatie:

De loondispensatie is aan te vragen bij het UWV. Een arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt of er inderdaad sprake is van een duidelijk mindere arbeidsprestatie die verband houdt met de ziekte of handicap. Op basis van dit oordeel stelt de arbeidsdeskundige vast hoeveel loon de werkgever moet betalen.
Is het vastgestelde loon lager dan het minimumloon? Dan kan de jonggehandicapte recht hebben op een aanvullende Wajong-uitkering en eventueel op een toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW).

Loonkostensubsidie bij Gemeentes

In het kader van de Participatiewet die per 1 januari 2015 in dienst is getreden kunnen gemeentes een loonkostensubsidie geven. Dit kan de gemeente doen wanneer doelgroepen die onder de Participatiewet vallen bij een werkgever in dienst treden en niet het minimumloon kunnen verdienen. Een complicerende factor is dat veel gemeentes een eigen beleid hebben om een loonkostensubsidie al dan niet toe te kennen. Per gemeente kan deze loonkostensubsidie dan ook verschillen.

No-riskpolis

Veel werkgevers zijn bang dat een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer sneller zal uitvallen. Om dit risico te verminderen is er de no-riskpolis. Deze polis is gratis en geldt automatisch. De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever in ieder geval de eerste 5 jaar aanzienlijk minder fi nanciële risicos heeft bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een nieuwe werknemer.

Uw werknemer heeft recht op een no-riskpolis als hij bij het begin van zijn dienstverband aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

Hij heeft een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
Hij kreeg ooit een Wajong-uitkering.
Hij heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs. En hij komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst.
Hij heeft een verklaring van de gemeente of UWV dat hij een arbeidshandicap heeft.
Hij heeft een WSW-indicatie.
Hij is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. Hij krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.

Als de nieuwe werknemer ziek wordt in de eerste 5 jaar na indienstneming, kan UWV direct een Ziektewet-uitkering betalen. De werkgevers moet weliswaar het loon doorbetalen, maar op uitzonderingen na, is de Ziektewet-uitkering 100% van het ziektewetdagloon. Het Ziektewet-dagloon zal echter meestal iets lager zijn dat het loon. Het maakt hierbij niet uit hoe de werknemer ziek is geworden.

Als de werknemer last krijgt van al bestaande ziekte of beperking. De ziekte of handicap kan erger worden. UWV gaat dan kijken dan of de WAO-uitkering kan worden verhoogd. Per saldo betaalt de werkgever dan minder loon.
Als de werknemer binnen 6 jaar nadat hij bij u in dienst is gekomen opnieuw arbeidsongeschikt wordt, zal de WAO-premie niet worden verhoogd.
Had of heeft uw werknemer een Wajong-uitkering? Dan geldt de noriskpolis altijd voor onbepaalde tijd. Een verlenging aanvragen is niet nodig.

Proefplaatsing

Voor kandidaten die vanuit een UWV uitkering naar werk worden begeleid geldt dat zij gedurende 2 maanden in een proefplaatsing kunnen werken bij de werkgever. De uitkering loopt door en de werkgever heeft geen kosten. Op deze manier kunnen werkgever en werknemer aan elkaar wennen voordat het dienstverband gaat starten. De werkgever moet wel de intentie hebben om na de proefplaatsing een arbeidsovereenkomst aan te gaan van minimaal 6 maanden.

Ook gemeentes kunnen werken met de proefplaatsing. Het beleid kan echter per gemeente verschillen.

Scholing via UWV en de regeling Praktijkleren

Wanneer een werkgever een Wajonger in dienst neemt voor 1 jaar en de Wajonger deze scholing aantoonbaar nodig heeft om dit werk te krijgen dan kan het UWV de scholingskosten vergoeden tot een maximum van € 5.000,-.

Ook is het mogelijk dat als een werkgever die een medewerker op een leerbaan aanneemt, aanspraak kan maken op een de regeling Praktijkleren van maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijk-of werkleerplaats.

Aanpassing werkplek

Mocht het noodzakelijk zijn dat er aanpassingen gedaan moeten worden op de werkplek dan kan hiervoor een subsidie worden verstrekt in de vorm van een werkvoorziening. De werkvoorzieningen worden beoordeeld en verstrekt door UWV.

Detacheren

Innovium kan ervoor zorgen dat indien de werkgever dit wenst de medewerker gedetacheerd wordt.
Detacheren betekent de zekerheid van vast personeel zonder het risico van een vast contract. De werknemer staat dus niet direct bij de inlener op de loonlijst. De inlener heeft geen werkgeversverplichtingen zoals die voortkomen uit de Wet Verbetering Poortwachter, heeft geen eigen Arbodienst nodig en heeft geen omkijken naar de salarisadministratie.

Een detachering kan de uitkomst zijn wanneer de werkgever tijdelijk geen directe relatie wil, maar eerst bijvoorbeeld wil afwachten of er een verdere verbetering van de markt optreedt, of geen problemen wil hebben bij een personeelsstop.